Рекламации

Рекламация

При изпълнение на поръчки на лица, явяващи се потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, Фрамар изпраща закупената от потребителя стока, която следва да отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, а именно да съответства на описанието, вида, количеството и качеството и да притежава функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора, както и на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

Потребителят може да откаже да получи стоката още при доставянето й от куриера и да не я приеме от него, ако при получаването й, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка.

В случай, че потребителската стока не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право: да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие; да получи пропорционално намаляване на цената; или да развали договора. Потребителят може да упражни посочените по-горе права до две години считано от доставката на стоката. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, то ние ще отстраним несъответствието изцяло за наша сметка в рамките на разумен срок (до един месец), считано от деня, в който получим Вашата рекламация.

Всички рекламации се правят от Вас или от упълномощено от Вас лице, като се изпращат на електронната поща на Фрамар, посочена на този сайт – office@framar.bg, или на адреса на управление на дружеството, както и в търговските обекти, стопанисвани от „ФРАМАР“ ООД, намиращи се на следните адреси:

Рекламацията се счита за получена в деня на постъпването й в електронната поща на Фрамар.

На рекламация не подлежи стока, за която потребителят е бил предварително и изрично уведомен, че определена характеристика на стоката се отклонява от обективните изисквания за съответствие и последният, с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

При предявяване на рекламацията задължително следва да посочите:

  • предмета на рекламацията
  • предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията
  • съответно размера на претендираната сума
  • адрес за контакт

При подаване на рекламация задължително се прилагат и документи, на които се основава претенцията: касова бележка/ фактура; документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  • При несъответствие на доставената стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация като претендира привеждане на стоката в съответствие с договора, чрез ремонт или замяна на стоката, за наша сметка. Фрамар може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни, или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай. Потребителят има право да поиска пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба, когато ние не извършим ремонт или замяна на стоката или откажем да я приведем в съответствие с договора; когато въпреки предприетите от нас действия за привеждане на стоката в съответствие с договора се появи несъответствие; когато несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или когато няма да можем да приведем стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
  • Ако потребителят е избрал намаляване на цената, то тя се намаля пропорционално на разликата между стойността на получената от потребителя стока и стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие.
  • Ако потребителят е избрал да упражни правото си да развали договора за продажба, потребителят е длъжен да върне стоката на Фрамар без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни е уведомил за решението си за разваляне на договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. След получаване на стоката или при представяне на доказателство от потребителя за изпращането й на Фрамар, то заплатената цена за стоките се възстановява на потребителя. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност. 

Разноските по привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба и разходите за експедиране на стоката, включително разходите по новата доставка на стоката, са за сметка на Фрамар.

По отношение на клиенти, които нямат качеството на потребители по ЗЗП и ЗПЦСЦУПС, е приложим общият ред за рекламации по гражданското и търговско законодателство.

© 2007 - 2024 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook