Начало Здравна медиа Видео Здравни новини Лечението на хроничната миелоидна левкемия (ХМЛ) бележи забележителен напредък

Лечението на хроничната миелоидна левкемия (ХМЛ) бележи забележителен напредък

Български лекари участват в клинични проучвания за спиране лечението при определена група пациенти с ХМЛ, постигнали неоткриваеми нива на болестта.

Изследванията в хроничната миелоидна левкемия, положителна за Филаделфийска хромозома (Ph+ ХМЛ), през последните няколко десетилетия помогнаха за трансформирането на болестта от злокачествено заболяване с фатален изход в хронично състояние. Лечението на ХМЛ навлиза в следващ етап. Стартира единствената по рода си програма от клинични проучвания за оценка на потенциала на определена група пациенти с Ph+ ХМЛ да живеят без лекарствена терапия - една концепция, наречена ремисия без прилагане на лечение (treatment-free remission).

Фармацевтичната компания Новартис подкрепя осем проучвания за постигане на ремисия без прилагане на лечение в ХМЛ, от които четири, инициирани от компанията и четири, инициирани от изследователи. Тези проучвания ще се проведат в над 40 страни по цял свят. Като цяло се предвижда, че повече от 2500 пациенти ще бъдат включени в тях, и очакванията са, че при близо 1000 пациенти, ще се опита спиране на лечението, като част от проучванията. България ще участва в две от изследванията, които са в начална подготвителна фаза и броят на пациентите се уточнява. Протоколите на проучванията, инициирани от Новартис, са създадени на базата на научно обсъждане и съгласие от страна на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Американската агенция по храните и лекарствата (FDA).

Според Д-р Стамен Попов, мениджър на Новартис Онкология за България: "Участието на българските медицински специалисти в подобни научни проекти нарежда България до най-развитите страни в медицинската наука. Новартис Онкология в България продължава да подкрепя активно инициативи, водещи до повишаване квалификацията и натрупване на допълнителен опит от българските специалисти, както и такива, които са от полза за лечението и диагностиката на българските пациенти".

Естественият ход на ХМЛ се промени съществено с приложението на лекарствата, наречени тирозинкиназни инхибитори (ТКИ). Те увеличават преживяемостта на пациентите и съответно броя на живите пациенти с това злокачествено заболяване (броят на новозаболелите пациенти се запазва, но те живеят вече в пъти по-дълго). В тази връзка проучванията за постигане на ремисия без прилагане на лечение в ХМЛ могат да окажат положителен ефект в две основни направления. Първото е да се даде терапевтично ръководство за предоставяне на възможност за създаване на поколение без излагане на въздействието на съответните лекарства. Второто е, че подобни проучвания могат да имат положителен икономически ефект, свързан с намаляване на разходите от спиране на лечението на определена група пациенти при нарастващия брой на болните с това заболяване.

Освен започващите проучвания у нас, България може да се похвали с още едно постижение - машина, която е първата по рода си на Балканите, работеща в СБАЛХЗ-ЕА в София (Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания). Тя осигурява високотехнологично проследяване на пациентите с ХМЛ. Проследяването с тази машина отчита нивото на остатъчните левкемични клетки в човешкото тяло. Това е необходимо за добрия контрол на заболяването и ефекта от лечението.

Апаратът за молекулярен анализ GeneXpert е последно поколение напълно автоматизирана затворена система за провеждане на молекулярен анализ (Real-Time PCR анализи на BCR-ABL) при пациенти с ХМЛ. Опитът през последните месеци с този апарат доказа възможностите му и напълно оправда очакванията на специалистите. GeneXpert функционира в условия на сведена до абсолютен минимум ръчна работа и намеса, бързо получаване на резултатите - до 2 часа и възможност за незабавно изработване на единични пациентски проби. Методиката е стандартизирана по международната скала, възприета от Световната здравна организация (СЗО).

*Според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е забранено споменаването на търговски имена на лекарствени продукти пред крайния потребител.

 

За хроничната миелоидна левкемия (ХМЛ):

 В България от хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) страдат около 350 души. Тя е злокачествено заболяване на кръвта и една от четирите най-често срещани разновидности на левкемията при възрастните хора. Болестта започва своето развитие заради аномалия на стволовите клетки в костния мозък. Отклонението е локализирано върху дефектен ген в т.нар. Филаделфийска хромозома, който е отговорен за синтезирането на белтък, контролиращ производството на бели кръвни телца. С модернизирането на медицинската наука ХМЛ става хронично заболяване, подлежащо на контрол. Пациентите вече имат възможност да живеят пълноценно, благодарение на съвременното лечение, което получават от Здравната каса, без да заплащат.

 Българско медицинско сдружение по хематология

 Българското медицинско сдружение по хематология е сдружение на български специалисти в областта на хематологията и е правоприемник на Българското научно дружество по клинична и трансфузионна хематология. Проф. Д-р Маргарита Генова, дм е председател на УС на сдружението. Целите на сдружението са ясно формулирани и са следните:

 - да обединява и подпомага членуващите в него специалисти, работещи в областта на хематологията за постигане на общите им задачи;

- да създава условия за професионално развитие и изява на своите членове;

- да разпространява новостите в областта на хематологията;

- да работи за развитието на хематологията в България;

- да съдейства за издигане значението и ролята на хематологията в медицината;

- да спомага за развитието на млади специалисти;

- да подпомага работещите в областта на хематологията във взаимоотношенията и диалога им с централната и местната власт, както и с НЗОК и БЛС;

- да подпомага безвъзмездното и доброволно кръводаряване в страната;

- да участва в работата на международните научни организации по клинична и трансфузионна хематология.


  За хематологията:

 Хематологията е малко позната на обществеността медицинска специалност. Напредъкът й през последните десетилетия се свързва с разгадаването на ключови механизми за възникване и развитие на различни злокачествени и доброкачествени заболявания. Много често успехите на хематологията излизат извън границите на тясната специалност и оказват влияние върху медицинската наука като цяло. Примери в това отношение са различни високотехнологични диагностични методи, първото цялостно геномна секвенция на злокачествено заболяване, първите прицелни терапии и др. Познаване значението на този напредък за подобряване живота на болните е от значение при разглеждане на конкретни регулаторни въпроси, както и за правилното разбиране на програмите за научни изследвания.

 

За Новартис:

Новартис предоставя решения в здравеопазването в отговор на нарастващите нужди на пациентите и обществото. Фокусиран единствено в областта на здравеопазването, Новартис предлага разнообразно портфолио, за да отговори най-добре на тези нужди: нови лекарства, спестяващи разходи генерични форми, ваксини, диагностични продукти и други медицински изделия. Новартис е компанията с водещи позиции в тези области. През 2012 г. групата постигна нетни продажби в размер на 56,7 млрд. долара, като 9,3 млрд. долара бяха инвестирани в научноизследователски дейности в рамките на групата. Със седалище в Базел, Швейцария, Новартис е работодател на приблизително 128,000 служители на пълно работно време и функционира в над 140 страни по целия свят.

Ограничение на отговорността:

Гореизложеното съобщение съдържа изявления, насочени към бъдещето, които могат да бъдат установени по изрази като „може”, „продължава да”, „очаква се”, „потенциален”, „ще” или други подобни. Подобни твърдения изразяват настоящите виждания за бъдещите събития и включват неизвестни и познати рискове, несигурни събития и други фактори, които биха могли да доведат до реални резултати от проучванията, различни в материален аспект от които и да е бъдещи резултати, ефекти или постижения, загатнати или изказани с такива изявления. При осъществяване на един или няколко от тези рискове и несигурни събития, или в случай, че настоящите прогнози се окажат грешни, реалните резултати могат да се различават в материален аспект от прогнозираните, планираните или очакваните. Затова предоставената информация е актуална към настоящия момент и не е подчинена на задължението да се актуализира в бъдеще.

2.3, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ВИДЕОТО

ВИДЕОТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Категория